Brandstod – 17779

Nedan följer en brandförsäkring av Ingemarstorp från Brandförsäkringsverket. Dokumentet daterat 1840 beskriver fastighetens byggnader i detalj beträffande konstruktion, belägenhet och värdering. För bruk och större gårdar skulle värderingen åtföljas av en planritning, men tyvärr finns det ingen situationsplan eller planritning för Ingemarstorp.

No 17779

År 1840 den 23 September har undertecknad Krono Fogde i orten med biträde af Häradsmasen Nils Jonsson i Stenstorp, Nämndemannen Nils Swensson i Gerdshäll samt byggmästaren Carl Grip besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å egendomen Ingemarstorp, belägen i Östergöthlands län, Göstrings härad och Åsbo socken samt tillhörig Herr Lieutenanten Per Brogren, hwarå, enligt Kångl. Majts Nådiga Reglemente för allmänna Brandförsäkringswerket för byggnader å landet af den 25 december 1828, försäkring begäred; och hafwa wärderingsmännen vid denna förrättning, hvilken ägaren sjelf biwistat funnit samma åbyggnad af följande beskaffenhet.

Egendomen, som består af 1 mantal Krono Skatte Immediate hemman, är belägen 1¾ mil från Skeninge stad, ligger på 100 alnars afstånd från en gren af den så kallade Swartån, hwarå alltid är för körning åtkomlig wattentillgång. Den å stället befintlige brandredskap består af 2ne handsprutor, 2ne brandhakar, 2ne stegar, 2ne swabbar, 2ne bläck- och 6 trädämbar.

1. Huvudbyggnad

Åbyggnad, hwarå brandförsäkring sökes är en trädbyggning af furutimmer i utmärkt godt stånd med egna wäggar på alla sidor, uppsatt år 1832 af en wåning med vind och vindsrum, 36 alnar lång, 20 alnar bred, 6 15/24 alnar (och 17 hwarf) hög, täckt med kittadt tegeltak, står på 1½ aln hög stenfot, utan källare under, med trädtrappor och dörrar, skiljd från grannar genom obebyggt afstånd.

Stenfoten af sprängd gråsten 1½ aln tjock med fyllning och rappning wärderad till 216:-

9 st dragrörsluckor af jernplåt à 1 rdr 9:-

Summa: 225:-

Byggningens första eller nedre våning består af 11 rum; 2ne förstugor, sal, 6 kamrar, 1 skänk och 1 garderob. Å winden äro 2ne Kamrar samt öppen förstuga dem emellan; trapporna uti och utför huset af plankor. Windsbotten fylld med lera och sand; 2ne skorstenar belagda med jernplåt.

Hela stommen wärderas sålunda:

 • 48 tolfter timmer med transporterande uptages à 12 rdr 576:-
 • 435 Timmermansdagswerken till upphuggning och aptering jemte byggmästare arvode à 32 sk per dag 290:-
 • Spåntad brädfodring å hela huset 20 tolfter à 3 rdr, spik och arbete 34.24:- 94.24:-
 • Plankbeslåning öfver alla knutarna 12:-

Summa: 972.24:-

Yttre taket med dito tillbehör:

 • 20 st Takstolar à 4 rdr 80:-
 • 5100 st Tegel à 28 rdr med transport 142.32:-
 • Lattor, Spik, Kittning och arbetarlön 160:-
 • Taklister 33.16:-
 • 2ne glaspannor 1.16:-
 • 54 alnar bläckrännor, 4 stuprör, trattar och strutar, svartmålade 70:-

Summa: 487.16:-

Bjelklagen 160:-

Transporterad: 1,844.40:-

 • Golfven i alla rummen af halftross 30 tolfter à 5 rdr 3000 st spik à 3 1/3 samt arbetarlön 75 rdr, 235:-
 • Trossbottnar och fyllning af halft värde 117.24:-

Summa: 352.24:-

 • Taken i dito, deraf 6 af gipps med lister och cirklar 90:-
 • Och 7 af bräder jemte lister 78.24:-

Summa: 168.24:-

 • Trappor, 2ne utför huset, deraf den ena med bänkar och en till winden 20:-
 • 17 st fönsterlufter med hwitt glas i kitt med foder utan luckor men målade, 3 alnar höga 2 alnar breda à 10 rdr 170:-
 • 4 st dito lika beskaffade men endast 2 alnar 5 tum höga, 1 aln 20 tum breda à 6 rdr 32 sk 26.32:-
 • 6 st dito halfrunda 1½ aln breda 18 tum höga à 3 rdr 16 sk, annars lika beskaffade 20:-
 • 2 st dito lika beskaffade men blott ½ten af de förstnämndas bredd a 5 rdr 10:-
 • 1 st dito av enahanda beskaffenhet men 15/24 aln högt och 1 15/24 alnar bredt 3:-

Summa: 229.32:-

 • 1 par förstuguportar 4 alnar höga, 2 alnar 5 tum breda med foder, dubbla, beklädda, oljemålning och beslag: 12:-
 • 4 st dörrar 3 2/3 alnar höga 2 1/24 alnar breda, helfranska, dubbla i speglar med foder, oljemålning och beslag à 24 rdr 96:-
 • 12 st dito 3 1/24 alnar höga 1 ½ aln breda, enkla, half-franska i speglar, med foder, målning mm à 10 rdr 120:-
 • 2 st dörrar 3 1/24 alnar höga, 1 11/24 alnar breda, för öfrigt lika med näst förenämnda å 10 rdr 20:-
 • 1 st dörr 3 alnar 8 tum hög 1 15/24 alnar bred, enkel, beklädd, med foder, målad och beslagen 6:-

Summa: 254:-

 • Fot och bröstlister finnas i alla rummen utom förstugorna, oljemålade, wärderas till 64:-
 • Rappning å inre wäggarna i alla rummen, xxx 46.32:-
 • Tapeter, fransyska och bårder finnas i 7 rum. De öfriga 8 rummen äro målade med wattenfärger och 2ne xxx med bårder: wärderas tillsammans 125.16:-
 • 2 st Porcellains kalelugnar med tillräckliga brandmurar eller nicher samt med stenplaner under och framför eldstäderna a 60 rdr 120:-
 • 5 st dito lika beskaffade, men mindre, å 40 rdr 200:-
 • 2 st dito oglacerade eljest lika construerade å 20 rdr 40:-
 • 1 st köksspis med bakugn samt grund och tillräckliga brandmurar eller nicher samt stenplan under och framför eldstaden 133.16:-
 • 2ne pipor med liner rör och skorstenar 100:-

Summa: 593.16:-

Sålunda hela byggningens wärde, i det stånd den nu är, rdr bco 3,698.40:-

Transporterad: 3,698.40:-

2. Visthusbod med Sädesvind

I 38 alnars afstånd, sydwest från No 1, En trädbyggning af furutimmer i godt stånd med egna wäggar på alla sidor, uppsatt år 1833 af en wåning till wisthusbodar med sädeswind öfwer, 24 ½ alnar lång, 13 alnar bred 5 alnar eller 15 hwarf hög, täckt med kittat tegeltak, står på ¾ alnar hög stenfot, med trädtrappor, dörrar och fönster. Huset ligger 150 alnar från åen.

 • Hela stommen wärderad till 228:-
 • Yttre taket med dito tillbehör 127.16:-
 • Bjelklagen 50:-
 • Golfven af 13 tolfter plank 117:-
 • Trapport uti och utom huset 8:-
 • 4 st fönsterlufter med grönt glas i kitt, med foder utan luckor, med målning 2 alnar 1 tum höga, 2 alnar breda à 6 rdr 24:-
 • 2 st dito lika beskaffde 1 aln 15 tum höga, 1 aln 20 tum breda à 4 rdr 8:-
 • 2 st dörrar, dubbla, beklädda, med foder oljemålning 3 alnar 2 tum höga, 2 alnar 7 tum breda à 6rdr 32 sk 13.16:-
 • Inredning av timrade spannmålslårar å winden 50:-

Sålunda hela husets wärde i det skick det nu är rdr bco 625.32:-

3. Loge med Lador

I 178 alnars afstånd från No 2, och 92 alnar från åen, ett trädhus af furutimmer i godt stånd, med egna wäggar å alla sidor uppsatt år 1828 af en wåning till loge med 2ne lador, 25 alnar långt, 11 alnar bredt, 5 14/24 alnar högt på knutstenar och försedt med buntat halmtak.

 • Hela stommen wärderad till 168:-
 • Yttre taket med tillbehör 64:-
 • Bjelklag med spännstockar 12:-
 • Golf av plank 18.32:-
 • Ränna öfwer logen 3.16:-
 • 1 par portar 3 alnar breda, 2 alnar höga, flata, dubbla, utan foder med målning och lås 3.16:-
 • 1 glugglucka 1 ½ aln i fyrkant, plåt, enkel, utan foder målad 1.16:-

Sålunda hela husets wärde i sitt nuvarande skick rdr bco 270.32:-

Transporterad: 4,595.80:-

4. Loge med Lador

I 43 alnars afstånd åt öster från no 3, 2ne alnar från no 5 samt 92 alnar från åen, ett trädhus af furutimmer i godst stånd, med egna wäggar åt alla sidor, uppsatt år 1828 af en wåning, till loge med 2ne lador, 27 ½ alnar långt, 13 ½ alnar bredt och 6 ¼ alnar högt, på knutstenar och försedt med brendt halm tak.

Hela huset är till alla delar lika beskaffat med huset no 3 och upptages därföre, fastän obetydligt större, till lika wärde rd 270.32:-

5. Fähus med Foderlada

I 2ne alnars afstånd åt wester från no 4, och 20 alnar från no 3, ett trädhus af furutimmer i godt stånd, med egna wäggar åt alla sidor, uppsatt år 1828 af en wåning till fähus med foderlada, 21 alnar långt, 9 ½ alnar bredt och 5 ¼ alnar högt, på 1/4 alnar hög stenfot och försedt med halmtak.

 • Hela stommen med rödfärgning wärderad till 148:-
 • Yttre taket med tillbehör 64:-
 • Bjelklagen 18.32:-
 • Golfvet af plank 9.16:-
 • Rännet af Trinne 6.32:-
 • 4 dörrar, 2 alnar 5 tum höga, 2 alnar breda, släta enkla med foder och målning a 1rd 16 sk 5.16:-
 • 1 glugglucka 1 ½ aln i fyrkant slät, enkel utan foder, målad 0.32:-
 • Inredning av backar och krubbor för 15 nöt 20:-

Sålunda hela husets wärde i sidt nuvarande skick rdr 272.32:-

6. Vagnshus, Stall med Foderlada och Oxhus med Foderlada

I 82 alnars afstånd öster om No. 4 och 5, 39 /2 alnar från No. 7, 85 alnar från No. 9 Bränneriet och 100 alnar från åen, ett trädhus af furutimmer i godt stånd, med egna wäggar å alla sidor, uppsatt år 1827 af en våning till twänne wagnshus, stall med foderlada och jemt oxhus med foderlada, 52 ¼ alnar långt, 10 alnar bredt och 5 ¼ alnar högt eller 16 hwarf, står på ½ alnar hög stenfot och täckt med halmtak, försedt med dörrar och gluggluckor

 • Hela stommen med rödfärgning wärderad till 408:-
 • Yttre taket med tillbehör 128:-
 • Bjelklagen med spännstockar 48:-
 • Golfven af till hälften plank och 1/2ten brädor 35:-
 • Taken af brädor i stall och ett wagnshus 18:-
 • Inredning af stallet för 7 hästar 30:-
 • Inredning av oxhuset för 3ne par oxar 4:-, 34:-
 • 2ne portar 3 ½ alnar höga 3 ¼ alnar breda, dubbla släta, utan foder men målade och med lås a 5 rdr 10:-
 • 2ne dito 3 alnar höga, 2 alnar breda med foder, släta enkla, målade och med lås a 4 rdr 8:-
 • 2ne dito 2 ½ alnar höga, 1 ½ alnar breda, släta, enkla utan foder, målade och beslagna a 1 rdr 2:-
 • 4st gluggluckor 1 ¼ alnar i fyrkant, släta, enkla utan foder, målade a 32 sk 2.32:-

Sålunda hela husets wärde i nu befintligt skick rdr 693.32:-

Transporterad: 5,832.80:-

7. Bostadsflygel

I 39 ½ alnars afstånd från No 6 i sydost, 52 alnar dito från Bränneriet No.9 och 35 alnar från åen, en trädbyggning af furutimmer i godt stånd, med egna wäggar på alla sidor uppsatt år 1815 af en wåning, 16 ½ alnar lång 11 alnar bred 4 9/34 alnar hög med tak af bräder, halm, näfwer, torf och tegel, står på 1 aln hög stenfot, utan källare. Wåningen är inredd till 3ne rum: förstuga, stuga och kök.

 • Stenfoten, rappad wärderad till 10:-
 • Hela stommen, rödfärgad, dito 134:-
 • Yttre taket med tillbehör 117.32:-
 • Bjelklagen 18.32:-
 • Golfven i rummen af xxxxxx 15:-
 • Taken i dito af bräder 12.24:-
 • Trenne fönsterlufter, 2 alnar 2 tum höga, 1 aln 20 tum breda med hwitt glas i kitt, med foder, utan luckor, målade, à 6.32:-, 20:-
 • 1 st dito lika beskaffat men 1 ½ aln i fyrkant 4:-, 24:-
 • 2 st dörrar, 3 alnar 2 tum höga 1 ½ aln breda, halffranska, enkla, med foder och beslag omålade à 6 2/3 rd, 13.16:-
 • 1 st förstuguport, 3 alnar 5 tum hög 1 23/24 alnar  bred, dubbel, i speglar, med foder, målad 8:-
 • 1 st dörr 2 ¾ alnar hög, 1 ¼ alnar bred, slät, enkel med foder, omålad 3:-, 24.16:-
 • 1 kökspis med bakugn och en stuguspis i samband med grundmuren, tillräckliga brandmurar och stenplaner framför eldstäderna och med skorstenspipa 66.32:-

Sålunda hela byggningens wärde i nu varande skick rdr 422.40:-

8. Visthusbodar med Vind

Å 22 alnars afstånd om No. 7 och 59 alnar fråm No. 4 samt 35 alnar från åen, ett trädhus af furutimmer, i godt stånd, med egna wäggar å alla sidor, uppsatt år 1813 af en wåning till 3ne wisthusbodar med wind däröfwer 15 alnar långt 7 ½ alnar bredt och 5 ¼ alnar högt, täckt med bräder, halm näfwerfotar och torf, står på ¼ alnar hög stenfot med trädtrappor, dörrar och gluggluckor

 • Hela stommen wärderad till 126:-
 • Yttre taket med tillbehör 40:-
 • Bjelklagen 6:-
 • Golfwen i bodarna och på winden af brädor 20:-
 • En trappa af brädor 1:-
 • 3ne dörrar 2 ½ alnar höga, 1 ½ aln breda, släta, enkla utan foder, swartmålade och beslagna à 1.16:-, 4:-

Sålunda hela husets wärde i dess nu warande slick rdr 197:-

9. Bränneri

Å 52 alnars afstånd från No. 7, 85 dito från No. 6, 90 dito från No. 8, en trädbyggning af furutimmer i godt stånd, med egna wäggar på alla sidor, uppsatt år 1838 af en wåning till bränneri, 12 alnar lång, 10 alnar bred 4 ¼ alnar hög, täckt med brädtak står på 1 alnar hög stenfot. Huset ligger aldeles intill ån och är inredt till 2ne rum, nemligen brännerirummet och en kammare med tegelwägg emellan.

 • Stenfoten, rappad, wärderad till 10:-
 • Hela stommen, rödfärgad, dito 90:-
 • Bjelklaget med spännståckar 10.32:-
 • Yttre taket af brädor på sidoåsar 30:-
 • Golfwet af plank 30:-
 • Muren af så kallad fyr med 2ne eldstäder, grofwa brandmurar, en tegelwägg derintill, grundmurar under och stengolf omkring eldstäderna, spjäll, luckor och Friser samt skorsten med öfwermuradt tak 120:-
 • 1 st fönsterluft med hwitt glas i kitt, med foder utan luckor, måladt, 1 aln 2 tum högt, 1 aln bredt à 2 rdr
 • 2 st dito, lika beskaffade men 1 1/12 aln höga och 21 tum breda à 1.32:-, 3.16:-, 5.16:-
 • 1 st dörr 3 alnar hög, 2 alnar bred, enkel, slät, med foder och målning 4:-
 • 4 st dito 2 ¾ alnar hög 1 ¼ alnar bred, enkel, slät med foder, omålad 1.16:-, 5.16:-
 • En inmurad kopparkittel, en dito brännvinspanna om 45 kannor med malmkran, mäskwärmare af träd med jernband och kopparrör, kylfath af jernbandat träd med kopparkylare hwar förutom til sjelfwa pannan finnes bröst och hatt med så kallad stöfwel, all kopparn och malmen wägande 29 xxx à 10 rdr 290:-
 • En wäggfast wattenpump med tillhörande vefv … 10:-
 • Sju st blandkar, om 3 alnars diameter, oflydbara och jernbandade à 10 rdr 70:-

Sålunda hela husets med inventariers wärde i nuwarande skick rdr 681.16:-

Summa Banko Rd 7,133.16:-

Åbyggnad, som ej til brandförsäkring anmäld, är:

 • 10. En trädbyggning, inredt til hemlighus, i 30 alnars afstånd, wester om Byggningen No. 1; och
 • 11. En källare med öfwerbyggnad i 20 alnars afstånd wester om bodarna No. 8

Någon annan eldfarlig inrättning än bränneriet No. 9 finnes icke i gården och detta jämte dess afstånd från de inom 100 alnar derifrån belägna åbyggnader finnes nedan antecknat.

Wärdet af den til brandförsäkring nu anmälda åbyggnad är således, efter nogärk undersökning och bästa förstånd, i dess nu befintliga skick, jemfört med ett medium af de sist förflutna fem årens priscuranter och markgångstaxor på byggnadsämnen, dagswerken och arbetarlöner i orten, ansökt till sju tusende ett hundrade trettio tre riksdaler16 sk banko,  det xxx answara wara mera för lågt än för högt åsätt, hwilket betygas af Ingemarstorp xxx.

Lindeberg

Nils Jonsson, Nils Svensson

Carl Grip