Kartor och Ritningar

Geometrisk Ägoavmätning 1638 – Åsbo socken Ingemarstorp

Notarium Explicatio (Text i rutan nere till höger)
A.Jngemarstorp skattehemman1
B.Norregierdet vthsäde7 1/4 tunnor
C.Södregierdet vthsäde7 1/2 tunnor
D.Engh til höö
Nödtorfftigh skogh till suediefall och annan tarfueskog och någet fiskewatn vthi Storåen.
60 laß
NB.En wret vthsäde1 tunnor
M.En miölqwarn
O.En vthwald sågeqwarn.
Karttext: Store åen, Leer iord, Tompt hage, Leeriord, Lind, Hård waldz eng, Lille åen, Hård waldz eng

Östergötlands nordvästra del från 1805

Äldre beteckning: ”Charta öfver Östergöthlands Nord Wästra del, efter påliteliga Mätningar”

Häradsekonomiska kartan från 1868-77

Ekonomiska kartan från 1948 – Strålsnäs

Ekonomiska kartan från 1983 – Strålsnäs